Kinder

2018


Yasser Abu al-Naja portrait.jpgYasser Abu al-Naja

.

.

 


AbdulFattah Abu AzoumAbdul-Fattah Abu Azzoum

.

.


Zakaria BichbichZakariya Hussein Bashbash

.

.


Haitham al-Jamal, 15Haitham al-Jamal

.

.


Odai Abu KhalilOdai Akram Abu Khalil

.

.


Bilal Bodeir al-Ashram, 17Bilal Bodeir al-Ashram

.

.


Talal Adel Ibrahim Matar 16Talal Adel Ibrahim Matar

.

.


Ibrahim al-Zarqa, 17Ibrahim Ahmad al-Zarqa

.

.


Laila Anwar Ghandour 8 MonateLaila Anwar Ghandour

.

.


Saadi Abu Salah, 16Saadi Abu Salah

.

.


Wesal Sheikh Khalil, 14Wesal Sheikh Khalil

.

.


Said al-Kheir, 16Said Mohammad Abu al-Kheir

.

.


Ahmad Adel Mousa Sha_er, 16Ahmad Adel Mousa Sha’er

.

.


Ezzedeen Mousa al-Samak, 14Ezzedeen Mousa al-Samak

.

.


Jamal Afanah 15Jamal Abdul-Rahman Afaneh

.

.

.


Yousef Jasser Abu Jazar 16Yousef Jasser Abu Jazar

.

.


Azzam Owaida 15 portraitAzzam Owaida

.

.


Mahmoud Ibrahim Ayoub 15Mahmoud Ibrahim Ayoub

.

.


AlaZamilyAla’ Yahya az-Zamily

.

.


Hussein Mohammad MadhiHussein Mohammad Madhi

.

.

.


Ibrahim Abu Sha'er 17 selfieIbrahim Abu Sha’er

.

.

.


Salem Sabah 16Salem Mohammad Sabah

.

.

.


Abdallah Ermelat 14Abdullah Ayman Salim Irmeilat

.

.


laith-smLaith Haytham Abu Na’im

.

.

.

.


Ali Kino QuadousOmar Kino Qadous

.

.

.

.


Ameer Abu MusaedHamid Abu Musaed

.

.

.

.


Mus'ab Tamimi portraitMus’ab Tamimi

.

.

.

.